Skip Ribbon Commands Skip to main content

Ochrona środowiska od A do Z

Trodat Umweltschutz A-Z

 

 

 

Ochrona środowiska obejmuje wiele pojęć technicznych. W tym miejscu zebraliśmy najważniejsze z nich.

 

 

CLIMATE PARTNER

ClimatePartner to niezależna firma, świadcząca usługi konsultingowe w dziedzinie ochrony środowiska na rzecz wielu firm i organizacji pozarządowych. Firma ClimatePartner zajmuje się między innymi obliczaniem śladu CO2 oraz bilansu gazów cieplarnianych.


Climate PartnerPrzy obliczaniu śladu CO2 bada się nie tylko bezpośrednie koszty produkcji, ale również koszty dostawców komponentów i surowców. ClimatePartner dąży do określenia wszystkich danych w oparciu o bieżący stan wiedzy naukowej. 

 

Ślad CO2 footprint

Ślad CO2 to ilość gazu cieplarnianego wytwarzanego przez daną osobę, gospodarstwo domowe lub w całym procesie produkcji wyrobu. Każdy z nas, bez względu na rodzaj wykonywanych czynności, codziennie pozostawia ślad węglowy; prawie wszystko zużywa energię i w związku z tym wytwarza CO2.


Nie istnieje produkt, którego wytworzenie nie wiązałoby się z pozostawieniem śladu CO2. W procesie produkcji pieczątek Original Printy 4.0. również zużywamy energię. Jednak firma Trodat oszczędza cenne zasoby i eliminuje do 49%* emisji CO2, ponieważ w produkcji stosujemy materiały pochodzące do 65%* z recyklingu. Emisję CO2, której nie można wyeliminować, kompensujemy inwestując w projekty ochrony środowiska rekomendowane przez WWF®

*) dane dla ECO-black i ECO-grey. W przypadku innych barw odsetek ten jest niższy. 

 

GRANICE SYSTEMU

Tworząc bilans emisji trzeba najpierw określić, w którym punkcie łańcucha produkcji rozpocząć obliczenia. Czy należy uwzględnić produkcję surowców i ich transport?
Takie spojrzenie na cykl produkcji określa się mianem „Cradle to gate” (od kołyski po bramę fabryki). W tym podejściu uwzględnia się wszystkie emisje związane z produktem – od transportu surowców do fabryki, przez produkcję wyrobu, po transport gotowego produktu do magazynu.

 

Wszędzie, gdzie to było możliwe, obliczeń dokonano w oparciu o podstawowe dane firmy Trodat w ujęciu rocznym oraz dane producenta. Na końcu korzystano z danych pomocniczych, pochodzących z uznanych baz danych, np. bazy danych Ecoinvent.

 

OBLICZENIA

Na dzień dzisiejszy prawo nie definiuje norm obliczania śladu CO2. ClimatePartner opiera swoje obliczenia na uznawanym na całym świecie „Protokole gazów cieplarnianych“, uwzględniającym następujące zasady:

 

Zasada istotności (materialności): podczas obliczeń należy odróżnić źródła emisji istotnie związane z decyzjami firmy w każdym rozpatrywanym przypadku, od innych źródeł emisji.

- Zasada kompletności: należy uwzględnić wszystkie źródła emisji sklasyfikowane jako istotne.  
- Zasada spójności: po wybraniu metody obliczeń należy ją konsekwentnie stosować.  
- Zasada przejrzystości: zastosowane dane i metody oraz poczynione założenia należy przekazać w sposób jasny i zrozumiały. 
Zasada dokładności: wyliczenia należy przeprowadzać tak, aby uzyskać rezultaty o wystarczającej dokładności.

 

   

Handel emisjami zanieczyszczeń

W protokole z Kioto  zawarto możliwość handlu emisjami zanieczyszczeń. Celem handlu jest zmniejszenie globalnej emisji w sposób ekonomicznie uzasadniony w możliwie najkrótszym czasie.

 

Firmy, które emitują duże ilości CO2 mogą nabyć certyfikaty emisji. Dzięki temu finansują projekty ochrony środowiska w krajach rozwijających się. Taktyka ta ma dwie zalety: emisja zanieczyszczeń jest równoważona, zaś kraje rozwijające się korzystają dzięki transferowi technologii.


Co do zasady, handel uprawnieniami do emisji nie zwalnia oczywiście z moralnego obowiązku redukcji emisji CO2. Stąd obowiązująca w polityce naszej firmy zasada: „unikać emisji CO2, gdy jest to tylko możliwe; redukować emisję CO2 tam, gdzie nie można jej uniknąć, a w ostatniej kolejności kompensować jej skutki“.


PROJEKTY Gold Standard

Są to projekty, które firmy mogą wspierać w celu dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń, gdyż handel emisjami może zostać ograniczony. Projekty Gold Standard mają na celu kompensację skutków emisji zanieczyszczeń, jak również promowanie krajów uczestniczących w programie.

 

Projekty Gold Standard to projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. W porównaniu z innymi projektami podlegają one bardziej rygorystycznym audytom. Projekty Gold Standard muszą również spełniać kryteria społeczne. Organizacja WWF® wspiera tylko projekty Gold Standard. 

 

NEUTRALNE DLA KLIMATU 

Produkt jest neutralny dla klimatu, jeżeli nie zmienia bilansu CO2 w atmosferze. Produkt taki nie przyczynia się do emisji dwutlenku węgla, ewentualnie wpływ tego produktu na emisję CO2 jest neutralizowany pomocą środków kompensacyjnych. 

 

Gazy cieplarniane, takie jak CO2, mają wpływ na klimat na świecie. Ich szkodliwe działanie nie ogranicza się do kraju pochodzenia. Dlatego kroki zaradcze nie muszą być podejmowane w kraju pochodzenia zanieczyszczeń. Klimatologiczne skutki emisji gazów w miejscu A można neutralizować w miejscu B. Dlatego w sytuacji, gdy dalsza redukcja emisji CO2 nie jest wykonalna, istnieje możliwość inwestycji w projekty ochrony środowiska mające na celu rekompensatę szkody. 

 

Firma Trodat dokładnie prześledziła swój łańcuch produkcji, aby ustalić, czy można zredukować emisję CO2. Trodat kompensuje nieuniknione skutki emisji CO2 przez udział w projektach na rzecz ochrony środowiska Gold Standard, rekomendowanych przez organizację WWF®. Projekty te muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Między innymi, nie wspiera się projektów w krajach uprzemysłowionych, wspiera się natomiast takie projekty w krajach półkuli południowej, które nie mogłyby zostać zrealizowane w inny sposób. 

 

Recykling tworzyw sztucznych pozyskanych od klientów

Wiele tworzyw sztucznych można zbierać i ponownie przetwarzać: zużyte obudowy komputerów, drzwi lodówek, obudowy telefonów komórkowych. Dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) powoduje, że produkuje się mniejsze ilości śmieci, a recykling tworzyw sztucznych wiąże się z mniejszą emisją CO2, niż ma to miejsce w przypadku produkcji nowych tworzyw sztucznych.

 

Stosując w produkcji pieczątek Original Printy 4.0 do 65%* tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu, firma Trodat oszczędza w procesie produkcji cenne zasoby oraz redukuje do 49%* emisji CO2. 

 

*) dane dla ECO-czarny i ECO-szary. W przypadku innych barw odsetek ten jest niższy.